Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก ค้นหากลุ่มเรียน ค้นหารายวิชา ค้นหารายชื่อนักศึกษา ตารางสอนของอาจารย์ ย้อนกลับ
ข้อมูล วันที่ 23 มีนาคม 2547
45121400106 ชื่อ นายปรเมศร พุ่มจันทร์ ภาค ปกติ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์
แสดงผลการเรียน
:: ผลการเรียน :: ::แผนการเรียน :: :: ผลลงทะเบียน ::
No ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา น.ก เกรด
1 1/2545 1011106    การศึกษาและความเป็นครูไทย    ครูบังคับ 3 A
2 1/2545 1021205    หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ครูบังคับ 3 B+
3 1/2545 1500104    ความจริงของชีวิต    พื้นฐานมนุษย์ 3 B+
4 1/2545 2500103    วิถีโลก    พื้นฐานสังคม 3 B+
5 1/2545 4000106    การคิดและการตัดสินใจ    พื้นฐานวิทย์-คณิต 3 A
6 1/2545 4091201    หลักการคณิตศาสตร์    เอกบังคับ 3 A
7 1/2545 4091401    แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1    เอกบังคับ 3 A
8 1/2545 4092501    เรขาคณิตเบื้องต้น    เอกบังคับ 3 B+
9 2/2545 1022301    หลักการสอน    ครูบังคับ 3 B
10 2/2545 1500102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    พื้นฐานภาษา 3 B
11 2/2545 2500101    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    พื้นฐานมนุษย์ 3 B+
12 2/2545 4000107    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    พื้นฐานวิทย์-คณิต 3 B+
13 2/2545 4092201    ระบบจำนวน    เอกบังคับ 3 B
14 2/2545 4092401    แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2    เอกบังคับ 3 A
15 2/2545 4094504*    ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น    เอกเลือก 3 C+
16 2/2545 4112201    ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น    เอกบังคับ 3 B
17 1/2546 1032101*    เทคโนโลยีการศึกษา    ครูบังคับ 3 B
18 1/2546 1042104    หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา    ครูบังคับ 2 B
19 1/2546 1500103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน    พื้นฐานภาษา 3 B
20 1/2546 2000102    สุนทรียภาพของชีวิต    พื้นฐานมนุษย์ 3 A
21 1/2546 2500102    วิถีไทย    พื้นฐานสังคม 3 B+
22 1/2546 4093301    พีชคณิตนามธรรม 1    เอกบังคับ 3 A
23 1/2546 4093402    สมการอนุพันธ์สามัญ    เอกเลือก 3 B+
24 1/2546 4094302    พีชคณิตเชิงเส้น    เอกบังคับ 3 A
25 2/2546 1023301    ทักษะและเทคนิคการสอน    ครูเลือก 2 B
26 2/2546 1043408    การวิจัยทางการศึกษา    ครูบังคับ 2
27 2/2546 1051203    การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้    ครูบังคับ 2 B+
28 2/2546 1500101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    พื้นฐานภาษา 3 B
29 2/2546 4000105    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต    พื้นฐานวิทย์-คณิต 3 A
30 2/2546 4094201    ทฤษฎีจำนวน    เอกเลือก 3 A
31 2/2546 4094403    การวิเคราะห์เวคเตอร์    เอกเลือก 3 B+
32 2/2546 4094404    การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    เอกเลือก 3 B+
จำนวนหน่วยกิต 92 ค่าระดับรวม 314.5/90 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49

หน่วยกิต
  พื้นฐานภาษา   9  หน่วยกิต
  พื้นฐานมนุษย์   9  หน่วยกิต
  พื้นฐานสังคม   6  หน่วยกิต
  พื้นฐานวิทย์-คณิต   9  หน่วยกิต
  เอกบังคับ   24  หน่วยกิต
  เอกเลือก   15  หน่วยกิต
  ครูบังคับ   18  หน่วยกิต
  ครูเลือก   2  หน่วยกิต
รวม 92  หน่วยกิต

กลับไปข้างบน
แสดงแผนการเรียน
:: ผลการเรียน :: ::แผนการเรียน :: :: ผลลงทะเบียน ::
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 1/45
1500104   ความจริงของชีวิต   พื้นฐานมนุษย์   รัตนะ   ศ5-7   ศว.3-6  
2500103   วิถีโลก   พื้นฐานสังคม   พิเศษ3_l   ฤ5-7   ศว.3-3  
4000106   การคิดและการตัดสินใจ   พื้นฐานวิทย์-คณิต   กอบกุล+อนุ   จ2-5   ศว.3-5  
1011106   การศึกษาและความเป็นครูไทย   ครูบังคับ   สุวรรณี+สุดใ   อ2-5   32.502  
1021205   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ครูบังคับ   ประชุม   อ8-11   32.502  
4091201   หลักการคณิตศาสตร์   เอกบังคับ   กอบกุล   ฤ2-4   9102  
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   เอกบังคับ   ขจรศรี   พ2-4   9102  
4092501   เรขาคณิตเบื้องต้น   เอกบังคับ   มารศรี   ศ2-4   3305  
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/45   24
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 2/45
1500102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   พื้นฐานภาษา   พิเศษE_1   จ2-4   3404  
2500101   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   พื้นฐานมนุษย์   เสถียร   อ2-4   32.805  
4000107   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   พื้นฐานวิทย์-คณิต   พัฒนา   พ2-5   33.405  
1022301   หลักการสอน   ครูบังคับ   มยุรี_ภ   ศ2-5   32.604  
4092201   ระบบจำนวน   เอกบังคับ   มารศรี   อ5-7   3304  
4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2   เอกบังคับ   ชาญชัย   ฤ2-4   3401  
4112201   ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   เอกบังคับ   วิริยา   ศ8-10   3405  
4094504*   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   เอกเลือก   พิเศษคณิต2   จ5-7   3305  
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/45   24
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 1/46
1500103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน   พื้นฐานภาษา   เยาวลักษณ์_อ   อ9-11   4307  
2000102   สุนทรียภาพของชีวิต   พื้นฐานมนุษย์   นาฏศิลป์+คณะ   ศ7-9   น.307  
2500102   วิถีไทย   พื้นฐานสังคม   พิเศษ3_b   จ5-7   4307  
1032101*   เทคโนโลยีการศึกษา   ครูบังคับ   มั่นใจ   พ2-5   32.404  
1042104   หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา   ครูบังคับ   สุมลรัตน์   ศ3-5   32.604  
4093301   พีชคณิตนามธรรม 1   เอกบังคับ   มารศรี   อ5-7   3303  
4094302   พีชคณิตเชิงเส้น   เอกบังคับ   ชาญชัย   อ2-4   3404  
4093402   สมการอนุพันธ์สามัญ   เอกเลือก   พีระพล   จ2-4   3303  
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/46   23
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 2/46
1500101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   พื้นฐานภาษา   มลวิภา   ฤ2-4   2301  
4000105   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   พื้นฐานวิทย์-คณิต   บุญมี   จ5-7   3304  
1051203   การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้   ครูบังคับ   นวลน้อย   อ8-10   32.502  
1043408   การวิจัยทางการศึกษา   ครูบังคับ   เสนอ   ศ4-6   32.502  
4094201   ทฤษฎีจำนวน   เอกเลือก   มารศรี   พ2-4   3401  
4094403   การวิเคราะห์เวคเตอร์   เอกเลือก   ชาญชัย   อ2-4   3305  
4094404   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   เอกเลือก   ชาญชัย   พ5-7   3303  
1023301   ทักษะและเทคนิคการสอน   ครูเลือก   กาญจนา   ศ2-3   32.502  
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/46   21
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 1/47
4093401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3   เอกบังคับ   พีระพล      
4093201   ทฤษฎีเซต   เอกเลือก   มารศรี   จ7อ3-4    
4094406   การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น   เอกเลือก   ชาญชัย      
4114201   ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1   เอกเลือก   พิเศษสถิติ_2      
1023603   พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์   ปฏิบัติ   จันทนา      
4093605   คณิตศาสตร์ประกันภัย   เลือกเสรี   มณฑล      
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/47   18
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 2/47
4094301   พีชคณิตนามธรรม 2   เอกเลือก        
4094401   สมการอนุพันธ์ย่อย   เอกเลือก        
4112202   สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1   เอกเลือก        
1023302*   การนิเทศการศึกษา   ครูเลือก        
1003801   การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2   ปฏิบัติ        
1023803   การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์   ปฏิบัติ        
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/47   13
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 1/48
1004802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 3   ปฏิบัติ        
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/48   5
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน
 ภาคเรียนที่ 2/48
4094303   ทฤษฎีสมการ   เลือกเสรี        
4094901   สัมมนาคณิตศาสตร์   เอกเลือก        
1062501   สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู   ครูเลือก        
1063101   ธุรกิจการศึกษา   ครูเลือก        
4093501   รากฐานเรขาคณิต   เลือกเสรี        
4094402   แคลคูลัสชั้นสูง   เลือกเสรี        
4094505*   ทอพอโลยีเบื้องต้น   เอกเลือก        
รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/48   19
 
สรุปแผนการเรียน
  พื้นฐานภาษา   9  หน่วยกิต
  พื้นฐานมนุษย์   9  หน่วยกิต
  พื้นฐานสังคม   6  หน่วยกิต
  พื้นฐานวิทย์-คณิต   9  หน่วยกิต
  เอกบังคับ   27  หน่วยกิต
  เอกเลือก   39  หน่วยกิต
  ครูบังคับ   18  หน่วยกิต
  ครูเลือก   8  หน่วยกิต
  ปฏิบัติ   10  หน่วยกิต
  เลือกเสรี   12  หน่วยกิต
รวม 147  หน่วยกิต

กลับไปข้างบน
ผลการลงทะเบียน
:: ผลการเรียน :: ::แผนการเรียน :: :: ผลลงทะเบียน ::
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน สถานะ
 ภาคเรียนที่ 1/2545
1500104   ความจริงของชีวิต   3(3-0)   พื้นฐานมนุษย์   รัตนะ   ศ5-7   ศว.3-6   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
2500103   วิถีโลก   3(3-0)   พื้นฐานสังคม   พิเศษ3_l   ฤ5-7   ศว.3-3   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4000106   การคิดและการตัดสินใจ   3(2-2)   พื้นฐานวิทย์-คณิต   กอบกุล+อนุ   จ2-5   ศว.3-5   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1011106   การศึกษาและความเป็นครูไทย   3(2-2)   ครูบังคับ   สุวรรณี   อ2-5   32.502   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1021205   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3(2-2)   ครูบังคับ   กชกร   อ8-11   32.502   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4091201   หลักการคณิตศาสตร์   3(3-0)   เอกบังคับ   กอบกุล   ฤ2-4   9102   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   3(3-0)   เอกบังคับ   ขจรศรี   พ2-4   9102   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4092501   เรขาคณิตเบื้องต้น   3(3-0)   เอกบังคับ   มารศรี   ศ2-4   3305   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน สถานะ
 ภาคเรียนที่ 2/2545
1500102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0)   พื้นฐานภาษา   พิเศษE_1   จ2-4   3404   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
2500101   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0)   พื้นฐานมนุษย์   เสถียร   อ2-4   32.805   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4000107   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2)   พื้นฐานวิทย์-คณิต   พัฒนา   พ2-5   33.405   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1022301   หลักการสอน   3(2-2)   ครูบังคับ   มยุรี_ภ   ศ2-5   32.604   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4092201   ระบบจำนวน   3(3-0)   เอกบังคับ   มารศรี   อ5-7   3304   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2   3(3-0)   เอกบังคับ   ชาญชัย   ฤ2-4   3401   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4112201   ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   3(3-0)   เอกบังคับ   วิริยา   ศ8-10   3405   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4094504*   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0)   เอกเลือก   พิเศษคณิต2   จ5-7   3305   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน สถานะ
 ภาคเรียนที่ 1/2546
1500103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน   3(3-0)   พื้นฐานภาษา   เยาวลักษณ์_อ   อ9-11   4307   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
2000102   สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0)   พื้นฐานมนุษย์   นาฏศิลป์+คณะ   ศ7-9   น.307   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
2500102   วิถีไทย   3(3-0)   พื้นฐานสังคม   พิเศษ3_b   จ5-7   4307   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1032101*   เทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2)   ครูบังคับ   มั่นใจ   พ2-5   32.404   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1042104   หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา   2(1-2)   ครูบังคับ   สุมลรัตน์   ศ3-5   32.604   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4093301   พีชคณิตนามธรรม 1   3(3-0)   เอกบังคับ   มารศรี   อ5-7   3303   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4094302   พีชคณิตเชิงเส้น   3(3-0)   เอกบังคับ   ชาญชัย   อ2-4   3404   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4093402   สมการอนุพันธ์สามัญ   3(3-0)   เอกเลือก   พีระพล   จ2-4   3303   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ชื่อผู้สอน คาบ ห้องเรียน สถานะ
 ภาคเรียนที่ 2/2546
1500101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0)   พื้นฐานภาษา   มลวิภา   ฤ2-4   2301   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4000105   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0)   พื้นฐานวิทย์-คณิต   บุญมี   จ5-7   3304   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1051203   การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้   2(1-2)   ครูบังคับ   นวลน้อย   อ8-10   32.502   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1043408   การวิจัยทางการศึกษา   2(1-2)   ครูบังคับ   เสนอ   ศ4-6   32.502   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4094201   ทฤษฎีจำนวน   3(3-0)   เอกเลือก   มารศรี   พ2-4   3401   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4094403   การวิเคราะห์เวคเตอร์   3(3-0)   เอกเลือก   ชาญชัย   อ2-4   3305   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
4094404   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0)   เอกเลือก   ชาญชัย   พ5-7   3303   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
1023301   ทักษะและเทคนิคการสอน   2(2-0)   ครูเลือก   กาญจนา   ศ2-3   32.502   ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว  
กลับไปข้างบน
หมายเหตุ
- ข้อมูลที่แสดง เป็น สำเนาข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนฯ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- เอกสารนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบผลการเรียนเท่านั้น
- หากต้องการเอกสารสำคัญเพื่อการอ้างอิงผลการเรียน กรุณา ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน โดยตรง
- แจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่ Email: sangwian@riubon.ac.th
© สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี